Personuppgiftspolicy Gårdshem

Uppdaterat i enlighet med GDPR

Gårdshem AB med organisationsnummer 559150-1803, nedan betecknat som ”Gårdshem”, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (2016:679). Personuppgiftsansvarig är det bolag som du tecknat avtal med eller av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, titel, m.m. behandlas i Gårdshems gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är Gårdshem personuppgiftsansvarig.

De uppgifter som vi samlar in om dig hanteras enligt de lagar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra avtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, framställa rättsliga anspråk och kundutskick. Vill du inte att dina uppgifter ska användas för utskick från oss så kan du anmäla det till oss på mail [email protected]

I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till företag och organisationer som Gårdshem samarbetar med, inom eller utom EU/EES-området. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Personuppgifterna samlas in genom till exempel avtal, mail, webb och telefonsamtal.

Personuppgifterna lagras inom EU/EES. Dina uppgifter lagras bara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtal mot dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort (till självkostnadspris). Du kan begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att göra det behöver vi din skriftliga begäran innehållande ditt namn och ditt kundnummer samt en kopia på en legitimationshandling såsom körkort eller pass. Underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Gårdshem AB